Pagsusulit 01 sa mga Patakarang Pangtrapiko ng Saudi

Kung ikaw ay nakaiskedyul na kumuha ng kompyuter na pagsusulit sa pagmamaneho ng Saudi, maaaring gusto mong magsimula nang maaga sa iyong mga paghahanda. Bagama’t maraming magkakaibang paraan at pamamaraan para maghanda, ang mga praktis na pagsusulit namin ay makakatulong sa iyo sa paggawa ng pasadong iskor sa unang kuha.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Kapag ang pulang simbolo ng isang tao o nakataas na kamay (raised hand) ay lumabas sa isang pedestrian signal…?
Ang mga pedestrian ay dapat na huminto at huwag tatawirin ang kalsada
Ang mga pedestrian ay pinapayagan na tawirin ang kalsada
Kumilos sa ligtas na lugar sa lalong madaling panahon
Kumilos nang mabagal

Correct!

Wrong!

Ang isang lisensyadong drayber ay tatanggap ng suspension ng lisensya sa oras na kanilang maabot ang anong hangganan?
24 points
18 points
6 points
12 points

Correct!

Wrong!

Kung ang isang taong naglalakad (pedestrian) ay gumagamit ng isang puting patpat (white stick), ipinahihiwatig nito na…?
Ang pedestrian ay may kapansanan sa paningin (bulag)
Ang pedestrian ay may kapansanan sa pandinig
Ang pedestrian ay kailangan ng tulong
Ang mga patakaran ng kalsada ay hindi umaangkop sa pedestrian

Correct!

Wrong!

Papalapit sa isang hintuan ng bus ng paaralan (school bus stop) para magsakay o magbaba ng mga bata …?
Ang paglampas ay ipinagbabawal
Ang paglampas ay pinapayagan
Ang paglampas ay pinapayagan maliban kung wala kang nakikitang mga bata
Ang paglampas ay pinapayagan kung kaya mong lumagpas nang dahan-dahan

Correct!

Wrong!

Sa paglisan sa highway, dapat mong simulang magbagal…?
Sa sandaling pumasok ka sa exit lane
Sa oras na sumenyas kang papasok sa exit lane
Sa oras na nagpasya kang lilisan
Alinman sa mga ito

Correct!

Wrong!

Dapat mo lamang ilipat ang mga nasugatang tao pagkatapos ng isang banggaan kung…?
Makikita mo sila sa loob ng nasusunog na sasakyan
Sagabal sila sa trapik
Ang kanilang mga sugat ay mukhang hindi malubha
Nagsabi sila sa iyo na okay silang ilipat

Correct!

Wrong!

Ang ________ ay isang junction o isang lugar ng daanan ng sasakyan kung saan dalawa o higit pang kalsada ang nagsasalubong o nagkikita.
Interseksyon ng kalsada
Paradahan
Paradahan sa ilalim ng lupa
Highway

Correct!

Wrong!

Kanino mo ibibigay ang karapatan ng daan (right of way) kapag pumapasok sa pangunahing kalsada (main road)?
Sa iba pang mga drayber, siklista, at pedestrian na nasa pangunahing kalsada
Sa mga unang motorista sa interseksyon
Sa iba pang mga drayber na nasa kalsada sa harapan (service road)
Sa mga nakamotorsiklo na nasa service road

Correct!

Wrong!

Ang mga putol-putol na puting linya ay nangangahulugan na…?
Dapat kang magmaneho sa kanang bahagi ng mga linyang ito at maaaring tumawid rito para makalagpas o gumawa ng pakaliwang liko
Dapat kang magmaneho sa kaliwang bahagi ng mga linyang ito
Hindi pinahihintulutan ang pag-overtake (overtaking)
Pinagbabawalan na tawirin ang linya

Correct!

Wrong!

Ang pagdulas (pagsadsad) ay karaniwang nagaganap bilang resulta ng…?
Pagpreno nang sobrang diin
Pagbabagal
Pagliko nang banayad
Pagparada

Correct!

Wrong!

Ang mga sinturong pang-upuan (seatbelts) na wasto ang pagkakasikip ay iniuutos para sa…?
Drayber at harapang pasahero
Drayber
Harapang pasahero
Mga likurang pasahero

Correct!

Wrong!

Ano ang dapat gawin ng mga drayber kung sila ay napapagod o inaantok habang nagmamaneho?
Pumarada sa gilid ng kalsada at magpahinga
Bawasan ang bilis
Lakasan ang radyo
Buksan ang bintana para sa ilang sariwang hangin

Correct!

Wrong!

Hindi ka dapat gumawa ng maniobrang paglampas (passing maneuver) maliban na lamang kung…?
Nakakatiyak ng ligtas na distansya sa pagitan ng iyong sasakyan at ng sasakyang nilalayon mong lagpasan
Naniniwala ka na ang ibang mga gumagamit ng kalsada ay magagawang makaalis sa iyong daraanan
Nakatitiyak ng minimum na distansya sa pagitan ng iyong sasakyan at ng sasakyang nilalayon mong lagpasan
Lahat ng ito

Correct!

Wrong!

Habang papalapit ka sa isang lugar na may nagtatrabaho (work zone), dapat kang…?
Magbagal
Magmabilis
Alinman sa mga ito
Magpanatili ng iyong tulin

Correct!

Wrong!

Kung nakakita ka ng isang sasakyang pang-emerhensya na paparating sa likuran mo habang ikaw ay nagmamaneho…?
Dapat mong buksan ang daan para sa kanila nang hindi inilalagay sa panganib ang iyong sarili o iba pang mga gumagamit ng kalsada
Pabilisan at magmaneho
Magpatuloy sa pagmamaneho
Agad na huminto sa iyong lane

Correct!

Wrong!

Ang takbuhan ang isang pulang ilaw (red light) ay maaaring magresulta sa…?
500 hanggang 900 SR na multa, o detensyon rin ng sasakyan
500 hanggang 900 SR na multa
Agarang pagkuha (impoundment) sa sasakyan
Pagkansela ng iyong lisensya sa pagmamaneho

Correct!

Wrong!

Anong distansya ang ligtas para ilagay malayo sa iyong sasakyan ang isang babalang patatsulok (warning triangle) kung ikaw ay hihinto sa gilid sa isahang-daanang (one-way) kalsada dahil sa emerhensya?
100 metro
70 metro
50 metro
30 metro

Correct!

Wrong!

Sa isang rotonda, sino ang may karapatan ng daan (right of way)?
Lahat ng nasa trapik na sa rotonda
Trapik na may pinakamatulin ang takbo
Trapik na sumasali sa rotonda
Trapik na papalabas ng rotonda

Correct!

Wrong!

Ang isang pulang ilaw ay nangangahulugan ng ano?
Dapat kang ganap na huminto
Magmaneho sa interseksyon
Magmabilis kung kinakailangan
Magbigay-daan sa iba pang trapik

Correct!

Wrong!

Kung saan walang nakapaskil na mga limitasyon sa bilis (speed limits), ang maximum na bilis para sa magaan na sasakyan (light vehicle) sa loob ng mga sonang panglungsod (urban zones) ay:
50 km/h
60 km/h
70 km/h
80 km/h

Correct!

Wrong!

Ano ang limitasyon sa bilis (speed limit) sa labas ng mga paaralan sa Kaharian (Kingdom of Saudi Arabia)?
30 km/h
40 km/h
50 km/h
60 km/h

Correct!

Wrong!

Dapat kang sumenyas (signal) kapag…?
Ginagawa ang alinman sa mga bagay na ito
Nagpapalit ng lane
Lumiliko
Gumagalaw galing ng kurbada o paradahan

Correct!

Wrong!

Kung ikaw ay nasiraan sa isahang-lane na kalsada at mayroong babalang patatsulok (warning triangle), saan mo dapat ilagay ito?
Sa distansya na 50 m sa harapan ng sasakyan at ang isa ay 100 m sa likuran ng sasakyan
60 m mula sa iyong sasakyan na nakaharap sa paparating na trapik
120 m mula sa iyong sasakyan na nakaharap sa papalapit na trapiko
Sa kaliwang bahagi ng iyong sasakyan

Correct!

Wrong!

Ang paglampas ay ipinagbabawal sa…?
Lahat ng ito
Mga interseksyon
Mga tulay
Riles ng tren

Correct!

Wrong!

Pagkatapos na sumabog ang gulong , dapat mong gawin ang anong bagay?
Lahat ng ito
Iangat ang iyong paa sa silinyador (accelerator)
Huwag ipreno
Hawakan nang mahigpit ang manubela (steering wheel) at panatilihin sa diretsong linya ang direksyon ng sasakyan hanggang huminto ito

Correct!

Wrong!

Sa isang walang kontrol na interseksyon (walang ilaw trapiko, karatula ng pagtigil o karatula ng pagbibigay [yield]), aling sasakyan ang may karapatan ng daan (right of way)?
Ang sasakyan na galing mula sa kanang bahagi
Ang makarating doon ng huli
Ang tumatakbo nang pinakamatulin
Ang tumatakbo nang pinakamabagal

Correct!

Wrong!

Kung papalya ang iyong mga preno, ang unang bagay na gagawin ay…?
Ibalik ang kambyo (gear) sa mas mabagal na posisyon para pabagalin ang bilis ng sasakyan
Huminto agad sa iyong lane
Pabilisin at magmaneho
Buksan ang iyong mga ilaw sa unahan (headlights)

Correct!

Wrong!

Habang ikaw ay papasok sa isang highway galing sa isang rampang pasukan (entrance ramp), dapat mong…?
Pabilisin nang paunti-unti ang iyong tulin
Bawasan ang iyong tulin
Panatilihin ang iyong hindi nagbabagong tulin
Alinman sa mga ito

Correct!

Wrong!

Kapag nagpapalit ng lane, dapat mong tingnan ang mga lugar na hindi agad kita (blind areas) sa pamamagitan ng…?
Pagtingin sa itaas ng iyong balikat para tanawin ang mga hindi agad nakikitang bahagi ng kalsada
Pagtingin sa iyong kanang bahaging salamin (right-hand mirror)
Pagtinginsa iyong kaliwang bahaging salamin (left-hand mirror)
Pakikinig sa iba pang mga sasakyan

Correct!

Wrong!

Ilang points ang ibibigay para sa pagmamaneho ng sasakyan sa kasalungat na direksyon ng daloy ng trapiko (maling daan) …?
12 points
20 points
14 points
4 points

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Tagalog Rules 1

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading…

 
 

ADVERTISEMENT