Pagsusulit 05 sa mga Patakarang Pangtrapiko ng Saudi

Kung kumuha ka at naipasa ang aming kunwa-kunwariang kompyuter na pagsusulit sa pagmamaneho sa Saudi, ganap kang naarmasan para ipasa ang opisyal na pasulat na eksaminasyon. May kumpiyansa kami rito mula sa tone-toneladang komento na aming natatanggap mula sa mga mag-aaral na naipasa ang opisyal na eksaminasyon pagkatapos kumuha ng aming mga praktis na pagsusulit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ilang points ang ibinibigay para sa hindi pagsunod sa mga direksyon ng pulis trapiko…?
8 points
12 points
14 points
4 points

Correct!

Wrong!

Ipinagbabawal ang paglampas sa tawiran ng pedestrian (pedestrian crossing)…?
Tama
Mali

Correct!

Wrong!

Ang mga karatula ng work zone ay anong kulay?
Dilaw na may pulang kuwadro
Pula
Asul
Puti

Correct!

Wrong!

Dahil ang mga kumikislap na ilaw (flashing lights) ay nagsesenyas ng isang emerhensya o aksidente sa kalsada, ano ang gagawin mo kung may nakita kang sasakyan na may ganitong mga nakabukas na ilaw?
Magbagal
Panatilihin ang bilis ng iyong sasakyan
Dagdagan ang bilis ng iyong sasakyan
Huminto sa loob ng iyong lane

Correct!

Wrong!

Kung nakakita ka ng banggaan ngunit hindi sangkot dito, dapat mong…?
Tingnan kung may sinumang nangangailangan ng tulong
Huwag makialam
Makialam lamang kung hihilingin
Maghanap ng isang alternatibong ruta

Correct!

Wrong!

Ang putol-putol na linya (broken line) sa kabilang bahagi ay nangangahulugan na:
Ipinagbabawal na tawirin ang linya o lumiko ng kaliwa
Maaari mong tawirin ang linya at lumiko ng kaliwa
Maaaring lumagpas ang mga drayber
Maaari lamang lumagpas ang mga drayber sa mga oras na may araw pa

Correct!

Wrong!

Sa mga kategoryang A, B, at C na gulong, ano ang mainam para sa lagay ng panahon (weather) sa Saudia Arabia?
A pagkatapos ay B
B pagkatapos ay A
C
A

Correct!

Wrong!

Paano tumutulong ang mga karatulang pangregulasyon sa mga motorista, nakamotor, siklista, at pedestrian?
Lahat ng ito
Nagpapahiwatig ng mga patakaran at regulasyon ng trapiko
Nagpapahiwatig ng mga ipinagbabawal
Nagpapahiwatig ng mga paghihigpit

Correct!

Wrong!

Paano mo poprotektahan ang iyong sarili mula sa mga mapanganib na nakakasilaw na ilaw mula sa paparating na trapik?
Subukang huwag tumingin nang direkta sa mga maliliwanag na ilaw
Panatilihin nang direkta ang iyong mga mata sa mga ilaw sa harap (headlights) ng paparating na sasakyan
Mabilis na ipikit at buksan ang iyong mga mata hanggang sa makalagpas na sa iyo ang paparating na sasakyan
Ilipat ang mga ilaw sa harap (headlights) sa high beam

Correct!

Wrong!

Dapat kang magbigay daan sa mga sasakyang pang-emerhensya na may tumutunog na sirena o mga kumikislap na ilaw…?
Sa lahat ng oras
Kapag ang mga karatula ng trapiko ay nasa kanilang pabor
Kapag maginhawang gawin ito
Kung hindi nito hahadlangan ang iyong biyahe

Correct!

Wrong!

Kapag nagmamaneho at nasa likod ng isa pang sasakyan, siguruhin na nagpapanatili ka ng ___?
Ligtas na distansya sa pagsunod para makapag-react sa oras sa mga potensyal na panganib sa kalsada
3 talampakan sa pagitan mo at ng sasakyan
4 na talampakan sa pagitan mo at ang sasakyan
Maikling distansya

Correct!

Wrong!

Aling mga lugar o sona sa pagmamaneho ang nag-aatas sa mga drayber na bawasan ang paglilipat ng linya para sa mas mabuting kaligtasan?
Mga sonang panglungsod (urban areas)
Mga lugar pangkanayunan (rural areas)
Mga highway
Mga expressway

Correct!

Wrong!

Ang isang kumikislap (flashing) na dilaw na ilaw trapiko ay nangangahulugan ng ano?
Magpatuloy nang maingat
Mayroon kang prayoridad
Magbigay daan sa lahat ng iba pang trapiko
Huminto nang ganap

Correct!

Wrong!

Ang inaabalang pagmamaneho (distracted driving) ay nakakaakit ng alin sa mga halaga ng multang ito?
100 hanggang 150 SR
50 SR
500 SR
300 SR

Correct!

Wrong!

Ang isang berdeng palaso (green arrow) ay nagpapahiwatig na ang drayber ay…?
Maaaring tumuloy o magpatuloy na magmaneho sa direksyon ng palaso (arrow)
Dapat na ganap na huminto
Magbigay daan sa lahat ng iba pang trapiko
Lahat ng ito

Correct!

Wrong!

Kapag nagmamaneho sa gabi, palaging gamitin ang…?
Mga ilaw sa harap (headlights)
Mga ilaw sa pagparada (parking lights)
Mga ilaw panghamog (fog lights)
Mga ilaw pangpanganib (hazard lights)

Correct!

Wrong!

Dapat mong ____ang bilis ng iyong sasakyan kapag basa ang kalsada.
Pabagalin
Dagdagan
Panatilihin
Ihinto at dagdagan

Correct!

Wrong!

Ano ang dapat gawin ng isang drayber kapag pumapasok sa isang kurbada?
Iiskan ang eksena ng trapiko at magbagal
Dagdagan ang bilis ng pagmamaneho
Ihinto ang sasakyan at magsimulang gumalaw nang mabagal
Panatilihin ang bilis

Correct!

Wrong!

Ang hindi paghinto nang ganap sa karatula ng paghinto (stop sign) ay maaaring magresulta sa…?
500 hanggang 900 SR, o detensyon rin ng sasakyan
Multang 1000 SR
Detensyon ng sasakyan
Suspensyon ng lisensya nang 14 na araw

Correct!

Wrong!

Kung ikaw ay nasa tawiran ng kalye (street crossing) na may mga pedestrian signal na nagpapakita ng berdeng simbolo ng isang tao o isang nakataas na kamay, nangangahulugan ito na ___?
Oras na para sa mga pedestrian na tawirin ang kalsada
Oras na para sa mga pedestrian na huminto at hindi tawirin ang kalsada
Dapat na huminto ang mga pedestrian kung nasaan sila at payagang lumagpas ang lahat ng sasakyan
Magbagal

Correct!

Wrong!

Paano pinoprotektahan ng sinturong pang-upuan (seat belt) ang iyong katawan sa oras ng pagsalpok?
Binabawasan ang kontak sa mga bahagi na nasa loob at labas ng iyong sasakyan
Binabawasan ang kontak sa mga bahagi na nasa loob ng iyong sasakyan
Binabawasan ang kontak sa mga bahagi na nasa labas ng iyong sasakyan
Wala sa mga ito

Correct!

Wrong!

Ano ang limitasyon sa bilis (speed limit) sa mga sona ng konstruksyon (construction zones) sa Saudi Arabia?
Mas mababa sa limitasyon ng bilis (speed limit) na inaatas sa iba pang mga kapaligiran ng pagmamaneho
Karaniwan ay higit sa limitasyon ng bilis (speed limit) na inaatas sa iba pang mga kapaligiran ng pagmamaneho
Ang limitasyon sa bilis ay katulad sa iba pang mga kapaligiran ng pagmamaneho
60 km/h

Correct!

Wrong!

Anong epekto mayroon sa drayber ang mga gamot para sa sakit ng ulo, sipon, at lagnat?
Antok o pagkahilo
Hindi nagsasanhi ng pagkaantok
Pinananatiling sariwa at alerto ang drayber
Hindi nagbabadya ng panganib

Correct!

Wrong!

Para makakuha ng lisensya sa pagmamaneho ng Saudi, dapat na ikaw ay hindi bababa sa anong edad?
18
17
16
21

Correct!

Wrong!

Ang pagkrus sa landas (crossing) ng mga pedestrian sa mga hindi awtorisadong sona ay maaaring magresulta sa…?
Multang 100 hanggang 150 SR
500 SR
900 SR
Suspensyon ng lisensya nang pitong araw

Correct!

Wrong!

Ano ang parusa para sa pagmamaneho na lagpas sa limitasyon ng bilis (speed limit) na higit sa 25 km/h?
Pagbabayad ng multang 500-900 SR, o dedetinihin ng mga opisyal sa pagpapatupad ng batas ang sasakyan
Pagbabayad ng multang 100-150 SR
Pagbabayad ng multang 1000 SR
I-i-impound agad ng mga opisyal ng trapiko ang sasakyan

Correct!

Wrong!

Sa aling pangyayari tinatanggal ang points mula sa driving log?
Pagkatapos ng 12 buwan na walang rekord ng paglabag sa trapiko
Pagkatapos ng 12 buwan
Pagkatapos ng 6 na buwan
Hindi matatanggal

Correct!

Wrong!

Ilang points ang ibinibigay para sa kabiguang sumunod sa paghinto sa mga karatula ng paghinto (stop signs)…?
6 points
12 points
2 points
4 points

Correct!

Wrong!

Ano ang dapat mong gawin kung pumalya ang iyong silinyador (accelerator)?
Lahat ng ito
Ilipat sa neutral na kambyo (neutral gear)
Tapakan at lagyan ng matibay na presyur ang mga pidal ng preno
Itabi ang sasakyan

Correct!

Wrong!

Kapag nagmamaneho sa Saudia Arabia, dapat kang magdala ng…?
Ikatlong partido na kooperatiba ng seguro (cooperative insurance)
500 Riyals na seguro sa pananagutan (liability insurance)
Seguro sa kalusugan (health insurance)
Seguro sa buhay (life insurance)

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Tagalog Rules 5

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading…

 
 

ADVERTISEMENT